3 març, 2020

El Juny de 2018
es va signar l’aprovació de l’Acord de
Col·laboració CWA 17316
en relació al Marcat
Logo CE Intel·ligent
en els productes de construcció. Aquest acord defineix
les característiques, directrius i requisits que serveixen de base per al Marcat Logo
CE digital
. Aquest acord va significar un important avenç en el
procés de digitalització de la industria de productes de la construcció.

marcat-logo-ce-intel·ligent
marcat-logo-ce-intel·ligent

El marcat Logo CE Intel·ligent (Smart CE)
permet que, la informació en relació a les prestacions dels productes de
construcció que s’han de declarar seguint el Reglament, es faci en format
digital. És a dir, comporta un llenguatge i metodologia comuns per tota Europa
que permet avaluar els seus productes, garantint
a la vegada la transparència i la disponibilitat de tota la informació
sobre
les prestacions declarades.

Avantatges que proporciona el
Marcat Logo CE Intel·ligent

La finalitat de
la implantació
d’aquest marcat
és la de facilitar
l’accés a la informació de les prestacions del producte mitjançant eines
digitalitzades
, per part dels usuaris dels productes de construcció
(projectistes, contractistes, usuaris finals i autoritats públiques) de manera
fàcil i senzilla.

Es facilita
l’entrada de fabricants a altres mercats, independentment de la mida que
tinguin, reduint les tasques
administratives
, el que pot ser molt favorable
per pymes exportadores
.

Per les
administracions públiques també significa un gran avenç ja que disposar
d’aquesta informació digitalitzada pot ajudar-les a establir eines que recolzin les seves polítiques públiques, així
com per a millorar la vigilància del
mercat
gràcies a l’accés digital a les dades.

Els
desenvolupadors de solucions informàtiques per edificació i obra pública
tindran un únic format en que es rebrà la informació, el que els facilitarà
realitzar eines aplicables per tota
Europa
.

El sector de la construcció ha
donat un pas més en el camí cap a la digitalització

L’era de la
digitalització ha arribat al sector de la construcció on els fabricants de
productes de construcció interpreten un paper protagonista. La meta està ara en
la implantació del
nou sistema opcional de marcat CE
amb l’objectiu de que es
compleixin els requisits reglamentaris. Per a això, serà necessària la
col·laboració de totes les parts implicades. Dels primers passos a realitzar
serà la revisió de les normes europees, perquè permetin declarar les
prestacions d’una manera coherent amb l’estratègia proposada per el CWA.

Les certificadores
per tan tindran un paper clau
: gràcies a la feina que es
realitza amb les certificacions
ens assegurarem de que tots els implicats compleixin amb les normes establertes.