28 juny, 2021

Des de fa algunes setmanes escoltem als mitjans de comunicació que existeix l’obligatorietat de realitzar una Auditoria Retributiva. De fet aquesta obligació existeix des de l’octubre passat i podeu trobar la informació en aquesta publicació del BOE:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215

Sabem què és? Com ens pot afectar? Què hem de fer com a empresa?

Què és el Registre Retributiu?

El Registre Retributiu és un document on es recull tota la informació retributiva desagregada per sexe, on s’estableixen els llocs de treball, la categoria professional de les persones empleades de la companyia, etc. Cal especificar salaris, complements salarials, així com una justificació davant de desigualtats majors al 25% entre sexes. La Reglamentació Europea estableix el 20%, però a Espanya s’ha identificat com a bretxa salarial el 25%. Principi de l’obligació de la mateixa retribució per treball d’igual valor.

Què és l’auditoria retributiva?

L’Auditoria Retributiva consisteix a auditar i registrar un informe d’auditoria que aquest Registre Retributiu compleix les bases de la igualtat entre dones i homes a nivell salarial, és a dir, que no hi hagi bretxa de gènere entre la plantilla.

Heu d’incloure un diagnòstic de situació, una valoració de llocs de treball i un pla d’actuació mitjançant accions positives que resolguin les desigualtats identificades.

Quines són les sancions per no disposar del registre i l’informe d’auditoria esmentat?

Segons el Reial decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes, les sancions poden ser:

  • Econòmiques, amb quanties importants: 6.000 € i superiors.
  • Tancament temporal de l’empresa, fins que no es posi al dia el registre retributiu i l’auditoria.

Pots contactar amb ICDQ a través del nostre correu info@icdq.es o trucant al (+34) 902 080 075