24 maig, 2021

La norma ISO 39001 que analitzem té com a objectiu principal establir els requisits que han de complir-se a l’implantar un sistema de gestió de trànsit de seguretat. És a dir, millorar la seguretat vial i reduir el nombre d’accidents de trànsit i les conseqüències dels mateixos.

Què és la ISO 39001 i a qui va dirigida?

Aquesta norma de caràcter internacional busca complementar la normativa sobre seguretat vial establint els paràmetres que permetran crear un sistema de gestió que millori la seguretat a la carretera.

Va dirigida a totes les entitats que volen reforçar la seguretat viària, ja sigui perquè realitzen tot o part del seu treball a la carretera.

L’objectiu a l’obtenir la certificació és reduir el nombre d’accidents de trànsit i de morts i lesions greus. Reduint, alhora, els costos que això implica per a les empreses, l’Administració Pública i la societat.

No només consisteix a aplicar mesures de seguretat bàsiques com ara l’ús del cinturó de seguretat en tot moment i per tots els ocupants del vehicle, respecte absolut a la senyalització de trànsit i a la resta de conductors, realitzar una conducció tranquil·la i fixar i assegurar sempre bé la càrrega sinó que pretén aplicar la millora en les bones pràctiques de personal en la conducció i desplaçaments necessaris en la seva activitat laboral, incloent els desplaçament in itinere. Per això el sistema de gestió ajuda a les organitzacions a estructurar les bones pràctiques que evitin la sinistralitat del personal o altres que puguin afectar l’organització i aprofundeix en les accions de sensibilització i ensinistrament del personal en la matèria incloent mètriques que permetin monitoritzar aquestes bones pràctiques.

Beneficis d’implantar un sistema de gestió per a la seguretat a la carretera

Les empreses compromeses amb aquestes bones pràctiques aconsegueixen enfortir la seva imatge tant interna com externa al mostrar la seva preocupació davant d’un tema de gran importància social. A més, es redueixen el nombre d’accidents, la gravetat dels mateixos i la sinistralitat laboral en aquest apartat d’alt cost per a les organitzacions. Per això les empreses estalvien costos en partides de baixa del treballador, el cost de reparació del vehicle, primes de risc en les pòlisses d’assegurança, etc …

L’ISO 39001 beneficia les empreses que l’apliquen, però també al conjunt de la societat a l’aconseguir rebaixar la sinistralitat en general.

ICDQ disposa mitjançant marques de certificació de ICDQ la certificació acreditada de la norma ISO 39001 per entitats membre de la IAF (International Accreditation Forum).

Estructura de la norma

A l’analitzar aquesta norma apreciem que no es diferencia massa en la seva estructura d’altres similars. Es divideix en: objecte i camp d’aplicació, referències normatives (de moment no hi ha altres normes o documents vinculats amb ella), termes i definicions, context, lideratge, planificació, suport, operació, avaluació de l’acompliment i millora.

La novetat pel que fa al contingut d’altres normes ISO està a l’apartat d’avaluació de l’acompliment, que fa referència de forma expressa a la investigació d’accidents i incidents de trànsit per prendre les mesures necessàries i evitar la reincidència.

L’ISO 39001 és complementària de la ISO 45001, que s’encarrega de matèries relacionades amb la seguretat i salut en el treball. Es pot aconseguir la certificació integrada de les dues normes perquè la seva combinació implica reduir esforços i completar de forma eficaç l’avaluació dels riscos dels llocs de treball aplicant mesures preventives, tant quan es treballa en les instal·lacions de l’empresa com quan cal fer desplaçaments , creant així un combo perfecte per protegir el principal actiu de les empreses com són els treballadors.