22 febrer, 2021

Aquesta acreditació, li atorga a ICDQ el dret d’actuar com a verificador en l’avaluació del compliment Reglament (CE) Nº 1221/2009 modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 i pel Reglament (UE) 2018/2026.

El passat 19/02/2021, la comissió d’acreditació d’ENAC, ha ampliat l’acreditació ES-V-0019 de ICDQ als següents sectors ENAC / MA:

36, Residus no perillosos. Recollida, tractament, classificació (valorització) i eliminació; 37, Residus perillosos. Recollida, tractament, classificació (valorització) i eliminació; 57, Administració Pública, activitats generals i reglamentació de les activitats i 60; Activitats socials i culturals.

L’acreditació, una garantia per a la verificació mediambiental

L’Esquema Europeu de Gestió i Auditoria Mediambiental, EMAS, va ser dissenyat per la Unió Europea amb la finalitat d’aportar informació validada a les parts interessades sobre el comportament ambiental de les empreses que l’apliquen, com a demostració del seu compromís amb la millora contínua i amb la transparència.

En aquest context, tant l’acreditació d’ENAC com els serveis acreditats que presta ICDQ juguen un paper fonamental en el sistema de gestió mediambiental d’acord amb l’Esquema EMAS implantat en una empresa, així com en la declaració mediambiental per la qual comuniquen els seus resultats en matèria de comportament ambiental, ja que han de ser avaluats per un verificador ambiental acreditat per l’organisme d’acreditació de cada Estat membre de la Unió Europea, ENAC en el cas d’Espanya.

Des de ICDQ CERT, estem a la vostra disposició per a materialitzar qualsevol iniciativa de certificació que ens vulguin plantejar. Per a informació complementària o addicional poden contactar amb nosaltres mitjançant els nostres canals habituals.