22 febrer, 2021

Aquesta acreditació atorga a ICDQ el dret d’actuar com a verificador en l’avaluació del compliment del Reglament (CE) Núm. 1221/2009 modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 i pel Reglament (UE) 2018/2026.

El passat 19/02/2021, la comissió d’acreditació d’ENAC, ha ampliat l’acreditació ES-V-0019 d’ICDQ als sectors ENAC/MA següents:

36, Residus no perillosos. Recollida, tractament, classificació (valorització) i eliminació; 37, Residus perillosos. Recollida, tractament, classificació (valorització) i eliminació; 57, Administració Pública, activitats generals i reglamentació de les activitats i 60; Activitats socials i culturals.

L’acreditació, una garantia per a la verificació mediambiental

L’Esquema Europeu de Gestió i Auditoria Mediambiental, EMAS, va ser dissenyat per la Unió Europea per aportar informació validada a les parts interessades sobre el comportament ambiental de les empreses que l’apliquen, com a demostració del seu compromís amb la millora contínua i amb la transparència.
En aquest context, tant l’acreditació d’ENAC com els serveis acreditats que presta ICDQ tenen un paper fonamental en el sistema de gestió mediambiental d’acord amb l’Esquema EMAS implantat en una empresa, així com en la declaració mediambiental per la qual comuniquen els seus resultats en matèria de comportament ambiental, ja que han de ser avaluats per un verificador mediambiental acreditat per l’organisme d’acreditació de cada Estat membre de la Unió Europea, ENAC en el cas d’Espanya.
Des de ICDQ CERT, estem a la vostra disposició per materialitzar qualsevol iniciativa de certificació que ens vulguin plantejar. Per a informació complementària o addicional podeu contactar amb nosaltres mitjançant els nostres canals habituals.