17 març, 2021

Parlem molt de la “nova normalitat” i aquesta vindrà acompanyada de la forta necessitat de garantir que tenim establiments segurs per als usuaris. Hem de restablir la confiança amb els nostres usuaris: el nostre personal als llocs de treball, així com amb els clients/usuaris.

μBioFree® és un mecanisme de garantia amb l’objectiu de poder oferir aquesta confiança als clients. Caldrà evidenciar un control sobre la càrrega microbiològica a qualsevol tipus d’establiment i/o activitat a partir d’ara després del fort impacte de la COVID-19 i sabent, com ens anuncien, que poden aparèixer a futur altres pandèmies similars a les que hem de fer estar preparats. I encara que no sigui així, perquè no estar preparats? Encara que sigui per a una simple grip o altres malalties provocades per bacteris o microorganismes presents als nostres establiments.

Per al control de càrrega microbiològica a qualsevol establiment, ICDQ en col·laboració amb experts biòlegs, enginyers químics, arquitectes i especialista en models de gestió i experts en models d’avaluació i verificació ha desenvolupat una metodologia que seria recomanable aplicar a qualsevol tipus d’establiment a futur més enllà de disposar d‟un segell que no ens asseguri que s‟estan aplicant les mesures adequades. És prou seriós perquè no enganyem la societat i prenguem les mesures i controls adequats que procedim a explicar

Hem d’abordar les causes següents amb la prevenció en tres punts clau:

 • La possibilitat de contagi entre les persones.
 • El contagi mitjançant les superfícies contaminades
 • La propagació a l’aire dels microorganismes

Cada establiment haurà d’elaborar el seu propi pla d’actuació a mida i necessitat segons característiques, el qual hauria d’anar acompanyat per un procés de verificació i control que evidenciï el seguiment i l’aplicació de les mesures adequades.

μBioFree® és una solució dinàmica que s’adapta a les possibles noves regulacions que es faran des dels diferents organismes i sectors. Això no obstant, es recomana el seguiment de l’aplicació de forma periòdica per un equip que garanteixi un nivell d’implantació suficient de les mesures i els indicadors dins dels paràmetres necessaris.

Tot això sense oblidar les regulacions i normes relatives a la seguretat i salut a la feina, l’anàlisi de perills i punts crítics on hem d’establir el control adequat, així com l’aplicació en aspectes estructurals, de materials, entorns, deambulació, aforaments relatius a activitats entre altres coneixements a posar en pràctica. Sempre tenint en compte les recomanacions i mecanismes establerts per organismes internacionals que vetllen per la salut pública com l’OMS o els CDC (Centre per al Control i la Prevenció de malalties)

Per al funcionament i l’eficàcia adequats cal considerar una sèrie d’elements organitzatius i de procés que garanteixin l’eficàcia de les mesures i controls aplicats contínuament.

La direcció del negoci o establiment ha de ser la principal interessada i compromesa amb la seguretat microbiològica per garantir als seus empleats, clients i usuaris una màxima seguretat i confiança. Ha de pensar que el seu futur com a empresa com ja hem vist, també depèn d’aspectes com aquests i la continuïtat del seu negoci bé s’ho mereix.
Hem d’analitzar on hi ha riscos de contagi i propagació, així com les mesures de control adequades segons el nivell de risc de contagi i propagació.

Haurem de disposar d’uns plans d’acció o accions de contenció i d’altres sobre les operacions/activitats, així com sobre les instal·lacions, espais i equips.

El seguiment ha de ser continu perquè assegurem l’efectivitat en tot moment i és on sembla que s’està fallant a nivell general al nostre bon entendre en aplicar mesures puntuals que no garanteixen més que una eficàcia temporal i no contínua.

Ens hem d’enfocar a conceptes d’Estructura Antiviral i mecanismes de monitorització i seguiment d’indicadors necessaris en continu:

Analitzar i actuar sobre la Resiliència dels Edificis contra epidèmies, pandèmies o contagis significa tenir en compte elements arquitectònics i de salut com la qualitat de l’aire, els espais oberts, la ventilació, la climatització, els materials dels equipaments i la capacitat de transmissió. i/o contagi, etc.

Les Mesures higièniques tipus “Contactless Concept” per evitar contactes innecessaris

La Reacció davant de situacions de noves pandèmies o casos de càrrega microbiològica elevada.

Per això haurem de disposar de mecanismes d’informació contínua dels paràmetres de càrrega microbiològica en tot moment addicionals als processos de conscienciació i formació en nous hàbits.

Estem aplicant mesures necessàries, però no suficients com són les Mesures de Control sobre les instal·lacions i activitats de Neteja i desinfecció, Mesures higienicosanitàries, Manteniment, Hàbits d’ús, però no només amb això serà suficient per garantir els nivells correctes de càrrega microbiològica de manera contínua i aquí és on s’evidencia l’aplicació efectiva de plans preventius.

Per tant, és un procés ad-hoc per a cada establiment en funció de la seva particularitat, encara que existeixen en la seva gran majoria solucions comunes atès que els perills estan clarament identificats als 3 focus d’actuació. Contacte entre persones, contacte amb superfícies i propagació per l’aire/ambient.

μBioFree® estarà en contacte amb les empreses per resoldre els dubtes que es pugui derivar de l’anàlisi i aplicació, garantint en tot moment que s’assegura el compliment.

El procés d’assegurament del compliment ha de constar de dues parts:

-. UNA, documental de comunicacions i informacions, així com de l’existència de plans, la seva adequació i efectivitat.

-. UNA ALTRA, d’avaluació i comprovació/seguiment dels controls i indicadors en continu oa periodicitats determinades segons indicador.

μBioFree®

Hem de respondre en primer lloc a una necessitat actual de garantir una seguretat a la nostra vida social dins dels establiments.

És evident que aquesta garantia es posa en valor quan és un tercer independent que dóna fe als usuaris de l’establiment, siguin habituals, visitants o de logística, donant tranquil·litat i seguretat.

No consisteix només en una operació de desinfecció i neteja puntual que no assegura sota cap criteri científic ni tècnic l’eliminació de la càrrega microbiològica o el manteniment sota uns paràmetres adequats de manera contínua.

No ha de ser només una avaluació dimplementació de mesures arquitectòniques segons una guia de recomanacions: distanciament, aforaments, proteccions, …. Sense considerar el comportament humà o levolució dels paràmetres amb la interacció humana.

Hem de pensar en qualsevol mena de contagi per qualsevol tipus de virus, bacteri, etc. per això haurà de tenir continuïtat després de la situació actual del COVID-19 per a la garantia de les empreses de la seva continuïtat i per a la tranquil·litat, confiança i seguretat dels usuaris.

Haurem d’assegurar que les mesures aplicades s’avaluen i es controlen en continu oa períodes adequats i que es disposa de les mesures de reacció adequades i urgents quan els paràmetres que mesurem se surtin dels objectius fixats de seguretat i càrrega microbiològica òptima.

Amb tot això podem afirmar que seguim amb risc si només apliquem simples auditories documentals i sobre registres sobre un moment determinat que, com les que hi ha al mercat, no asseguren les mesures contínues.

Les accions de neteja i desinfecció puntuals, informació i comunicació, l’aplicació de gels hidroalcohòlics i ús de mascaretes, aplicacions puntuals de tècniques de desinfecció com l’ozó o UV, etc. no permeten afirmar… que som segurs i que en qualsevol moment està sota control la càrrega microbiològica.

Cal comprovar-ne l’efectivitat amb fonament científic i assegurar la continuïtat d’aquesta eficàcia, els mesuraments d’indicadors i paràmetres en continu o aplicació de tecnologia en continu que assegurin una càrrega microbiològica en els nivells de seguretat per als empleats i usuaris.

Les organitzacions empresarials han de pensar en processos en continu i indicadors en continu que permetin generar la confiança als seus empleats, usuaris i societat. No ens podem permetre fallar-los ni posar-los en risc, o quedar a costa dels seus hàbits i comportaments. Ja fa anys que els models de gestió empresarial es preocupen d’eliminar el risc per error humà o per comportament social i monitoritzar els indicadors de manera que puguem reaccionar a temps de manera preventiva i no tard de manera reactiva.

No podem posar el nostre negoci a les mans de l’atzar o del comportament dels altres. Hem d’actuar per protegir el negoci des del que podem controlar i gestionar nosaltres.

Tot això ens fa pensar que no podem tenir espais segurs sense l’aplicació de noves tècniques que permetin garantir aquests aspectes de seguretat en continu.

Posem com a exemple pràctic de l’existència de solucions efectives actuals al mercat amb aquesta finalitat com a garantia per als establiments.

Grup Maxfer  disposa d’una tecnologia d’Ionització Bipolar per Plasma Fred “Tayra” , que ha estat testada i validada pel Laboratori de Bioseguretat de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), Ministeri de defensa, ja que té la capacitat de frenar els contagis per transmissió aèria un 99% i un 80% per contacte en superfícies inanimades i intermèdies (fòmits), com ara el pom d’una porta o altres superfícies del mobiliari del vostre centre de treball que pugui estar contaminada, del SARS COV-2 o d’altres molts patògens, amb tan sols 10 minuts de funcionament de l’Ionitzador.

Encara que compteu amb un protocol de neteja i desinfecció, quan entra i interacciona una persona al vostre centre de treball i pugui ser portadora del virus i el servei de neteja hagi passat 5 minuts abans, el lloc que hagi interaccionat aquesta persona tornarà a estar contaminada per cosa que serà susceptible de noves transmissions.

Com s’enfronta amb aquesta tecnologia?

Ja és confirmat per la comunitat científica, que el major aliat per a transmissió del virus després del contacte directe és per aire, i aquest virus se serveix de la climatització com si fos el seu aliat, doncs bé, la ionització converteix aquesta aliança del transport del virus en el seu enemic directe; els ions ataquen la membrana o encapsulat del virus deixant exposat el seu ARN a l’oxidació, inactivant-ho.

ASSAJOS D’INVESTIGACIÓ SOBRE UN ESCENARI REIAL

Habitació d’un hotel “reconvertida” a UCI per avaluar activitat germicida de la tecnologia d’ionització bipolar per plasma fred, sobre el bacteriòfag MS2 i el bacteri Escherichia coli aplicat en ambients interiors.

Impulsor i director de l’assaig, Sr. Gerard O’donohoe, conjuntament amb un equip multidisciplinar d’enginyers, microbiològics i científics, entre ells el Professor Dr. Ing. Pedro Diéguez, i la investigadora Dra. Marcia Oliveira, tots voluntaris i amb el suport del laboratori de Bioseguretat de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), Ministeri de defensa.

Lloc: Hotel B&B Terminal 4, Aeroport, Madrid.
Resultat informe: Conclou que el sistema d’ionització bipolar per plasma fred ha estat eficaç.

És de gran importància destacar que es va obtenir una reducció d’aproximadament 2 log del bacteriòfag MS2 (amb característiques similars a les del SARS-CoV-2, encara que 5 vegades més resistent que aquest) que correspon a gairebé el 99% de reducció només amb un temps dexposició a la ionització de 10 min. Pel que fa a les superfícies, es va obtenir una reducció del 80% amb un temps d’exposició a la ionització de 10 min.

A més de l’esmentat anteriorment, elimina un ampli espectre de patògens i contaminants presents a l’aire com:

 • Bio-aerosols.
 • Compostos orgànics volàtils (VOC, o COV) i males olors.
 • Espores de pol·len.
 • Floridura.
 • Virus.
 • Bacteris.
 • Partícules de fum.
 • Partícules de dissolvent a l’aire.
 • Partícules d’amoníac a l’aire.

Important especialment per a qualsevol altre tipus de patologies respiratòries i/o al·lèrgiques molt presents a la societat. Empleats i/o usuaris a qui garantim que se sentin segurs i en confort a les nostres instal·lacions.

Podem anomenar altres avantatges interessants que permeten determinar la seva necessitat envers el control de la càrrega microbiològica, la seguretat i el confort als nostres establiments.

 • Sempre que estigui funcionant la climatització o en mode de recirculació d’aire higienitzat i desinfecta l’aire i les
 • superfícies que tinguin contacte amb l’aire ionitzat.
 • Innocu i biocompatible amb la salut i la presència de persones.
 • No produeix Ozó.
 • No produeix peròxid.
 • No produeix aldehids.
 • No forma COV.
 • Adaptable als requeriments de cabal del sistema daire condicionat, amb capacitat de tractament des de 2.400m3/h fins a 50.100m3/h daire.
 • De fàcil instal·lació, integrant-se amb els equips de climatització preexistents. Com, per exemple: Tot tipus d’edificis, locals i habitatges climatitzats, vehicles de transport públic, ambulàncies, ferrocarril, aeronaus i embarcacions de passatgers.
 • L’aire es converteix en un element bactericida i viricida per ell mateix.
 • Mínim consum.

Aportem algunes publicacions sobre aquesta tecnologia,

Links revistes científiques:

Links premsa digital:

Links, eliminació de fum i evita la floridura. (Exemples visuals):

El cost daquesta tecnologia és molt competitiu.

Per exemple:

Oficina de 100m2 que compti amb un sistema d’aire condicionat centralitzat, podria estar protegit tot el local per menys de 2.000€ (Segons els m3 de l’equip de climatització i estudi previ de cada instal·lació.)

Disposa d’opcions d’ionització sense instal·lació (portàtil) i opcions d’instal·lació per a equips de climatització fixos; per exemple, els més habituals són:

 • Climatitzador centralitzat. L’ionitzador s’incorpora a la turbina que impulsa l’aire ja tractat pels conductes, desactivant el coronavirus i microorganismes esmentats per tot el local.
 • Climatitzador Split. L’ionitzador s’incorpora a la sortida d’aire, essent aquest ja tractat, desactivant el coronavirus i microorganismes esmentats a la zona climatitzada.
 • Col·locació de ventiladors portàtils, de mida reduïda i molt silenciosos, amb capacitat d’ionitzar espais de 30m2 com a màxim.

Amb la possibilitat d’incorporar als sistemes existents de climatització o ventilació, detecció automàtica de la qualitat de l’aire, mitjançant la monitorització en temps real de:

 • CO2 (Diòxid de carboni)
 • COVT´s (Compostos Orgànics Volàtils Totals)
 • HCHO (Formaldehids)
 • PM 1, 2.5, 5 i 10 Material particulat amb diàmetres 1µm, 2,5µm, 5µm i 10µm.

(Partícules en suspensió)

 • Temperatura
 • Humitat
 • Contatge d’ions
 • Biosensors
 • Detecció de filtre brut.
 • Cabal daire.

La monitorització d’aquests paràmetres permet que els mateixos equips de climatització i ventilació s’autogestionin per assegurar la qualitat de l’aire i el confort ambiental desitjat, oferint a l’usuari indicacions d’alarma, quan el sistema de monitorització detecta algun paràmetre fora de la consigna de seguretat; assegurant a lusuari que pugui reaccionar i actuar immediatament, per resoldre el problema i tornar a les consignes de seguretat i confort.