VALIDACIÓ DE LA AUTOEVALUACIÓ DEL CUMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH

Com a resposta als danys econòmics i socials causats per la pandèmia, la Unió Europea ha desenvolupat un instrument de recuperació conegut com “Next Generation EU”. Per al seu desenvolupament la Unió Europea ha definit diversos elements de recuperació i finançament entre el qual destaca el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR).

Espanya, donant resposta als requeriments establerts pel MRR, va presentar a la Comissió Europea el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència durant el mes d’abril de 2021.

Estimació total per Espanya (MRR + REACT-EU):

MRR: 69.528 M€ de transferència no reemborsable + un màxim de 80.000 M€ en préstecs

Fons REACT-EU: 12.000 M€ de transferència no reemborsable

Durant els pròxims mesos, i fins a finals de 2023, l’Estat emetrà noves ajudes, i adaptarà les ajudes existents que seran atorgades als projectes d’inversió o de reforma que s’emmarquin en un (o varis) dels 30 components contemplats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR) permet finançar únicament aquells projectes que respectin el principi de “no causar un mal significatiu”, o DNSH (en les seves sigles en anglès – “Do no significant harm”).

¿Què és el principi DNSH?

El Principi DNSH (Do No Significant Harm) és una condició definida per la Comissió que obliga a realitzar una autoavaluació que asseguri que la inversió o reforma no afecta negativament a un, o varis, dels 6 objectius mediambientals definits en el Reglament 852/2020:

 1. Mitigació del Canvi Climàtic.
 2. Adaptació al Canvi Climàtic.
 3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
 4. Economia Circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
 5. Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.
 6. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

L’organització haurà de realitzar aquesta autoavaluació considerant el cicle de vida del projecte.

Així mateix, els projectes d’inversió o de reforma les actuacions de la qual optin al finançament d’aquests fons europeus, han de disposar d’una autoavaluació que expliqui que compleix el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH).

Validació de l’autoevaluació del Principi DNSH

L’autoavaluació del compliment del principi DNSH realitzada per l’organització per a cada projecte pot requerir un Informe de Validació d’aquesta, realitzat per una tercera part, que suporti les conclusions de l’autoavaluació i garanteixi que aquestes disposen d’una base tècnica i són raonables.

ICDQ ofereix aquest procés de validació de l’autoavaluació, després del qual emetrà un Informe de Validació sobre el compliment del principi DNSH del projecte, que lliurarà a l’organització.

Aquest Informe de Validació pot contribuir a la confiança necessària de qualsevol part interessada.

¿Quina documentació és necessaria per la Validació?

 • Una Memòria descriptiva del projecte i la inversió, segons l’estructura i contingut de la convocatòria d’ajuda a la qual opta.
 • Autoavaluació del compliment del principi DNSH del projecte i les seves actuacions, per a cadascun dels sis objectius mediambientals
 • Qualsevol altre document necessari que estableixi la convocatòria d’ajuda a la qual opta.

ICDQ avaluarà la informació aportada, realitzant un procés de validació que finalitza amb l’emissió d’un Dictamen sobre el compliment del principi DNSH (Informe de Validació del projecte per al qual s’ha sol·licitat finançament Next GEN)

Garantia del procés d’assignació i sistemes de control i auditoria

Amb l’objectiu d’assegurar la correcta assignació i compliment dels requisits, l’Administració ha establert com a Autoritat de Control a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i ha definit una sèrie de sistemes de control i auditoria:

 • Control intern de l’òrgan executor.
 • Control d’un òrgan independent.

 

Sol·licitud d’oferta o presupost

Certificaciones

Volver