Producte

Producte

La certificació acreditada és el reconeixement d’una major qualitat del seu producte o servei, de l’oportunitat d’accedir a nous mercats i està present en els diferents sectors d’activitat.

En un entorn cada vegada més competitiu, les empreses necessiten aplicar estratègies de mercat que aconsegueixin una diferenciació eficaç del seu producte respecte de la competència.

La certificació de producte és l’eina que permet a l’empresa distingir els seus productes mitjançant la col.locació d’una marca/distintiu de qualitat, recolzada per una entitat de reconegut prestigi, com és ICDQ.

La lliure circulació de mercaderies, una de les pedres angulars del mercat únic a Europa i al Món i representa evidents oportunitats de negoci per a les nostres empreses. Es basa en premisses com absència de barreres al comerç, reconeixement mutu entre països i harmonització tècnica.

nuestras especializaciones

  • MARCATGE CE DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ – REGLAMENT EUROPEU NÚM. 305/2011
  • MARCATGE CE DE FÀBRIQUES D’OBRA DE PALETA – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011
  • Marcatge CE de morters
  • MARCATGE CE D’ÀRIDS – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011
  • MARCATGE CE DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011
  • MARCATGE CE D’ACERS, ELÈCTRODES, PERNS I ALUMINI – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011
  • MARCATGE CE DE BARRERES GEOSINTÈTIQUES, GEOTÈXTILS I LÀMINES D’IMPERMEABILITZACIÓ – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011
  • Marcatge ce d’adhesius i sistemes de protecció i reparació d’estructures de formigó – Reglament (UE) núm. 305/2011
  • MARCATGE CE DE MESCLES BITUMINOSES, REVESTIMENTS SUPERFICIALS, ABEURADES, EMULSIONS, BETUMS I LLIGANTS BITUMINOSOS – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

Torna