MARCATGE CE DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ – REGLAMENT EUROPEU NÚM. 305/2011

MARCATGE CE DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ – REGLAMENT EUROPEU NÚM. 305/2011

Què és?
ICDQ com a organisme notificat desenvolupa tasques d’avaluació de conformitat dels productes de construcció sota l’àmbit d’aplicació del reglament europeu núm. 305/2011.La aplicació del reglament europeu de productes de construcció núm. 305/2011 exigeix que tot producte de construcció que es trobi dins l’àmbit d’aplicació del reglament i que hagi de ser comercialitzat a la Unió Europea hagi de dur, en els terminis determinats, el marcatge CE.

A qui va dirigit?
El marcatge CE s’ha de col·locar en els productes de construcció respecte dels quals el fabricant hagi emès una declaració de prestacions.
ICDQ com a organisme notificat per al reglament de productes de construcció és una eina necessària perquè les empreses puguin declarar la conformitat amb les normes harmonitzades aplicables i en conseqüència puguin fixar el marcatge CE sobre els seus productes.
Permet una integració amb altres referencials de gestió de la qualitat com ISO 9001 així com auditar de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna