MARCATGE CE DE FÀBRIQUES D’OBRA DE PALETA – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

MARCATGE CE DE FÀBRIQUES D’OBRA DE PALETA – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE de fàbriques d’obra de paleta, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Peces d’argila cuita.
EN 771-1

• Peces silicocalcàrees.
EN 771-2

• Blocs de formigó d’àrids densos i lleugers.
EN 771-3

• Blocs de formigó cel.lular curat en autoclau.
EN 771-4

• Peces de pedra artificial.
EN 771-5

• Peces de pedra natural.
EN 771-6

 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Volver