MARCATGE CE DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

MARCATGE CE DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE de prefabricats de formigó, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Plaques alveolars.
EN 1168

• Reixetes de sòl per a bestiar.
EN 12737

• Pilots de cimentació.
EN 12794

• Màstils i pals.
EN 12843

• Elements per a sostres nervats.
EN 13224

• Elements estructurals lineals.
EN 1322

• Elements especials per a cobertes.
EN 13693

• Prelloses per a sistemes de forjat.
EN 13747

• Garatges prefabricats de formigó.
EN 13978-1

• Escales.
EN 14843

• Elements de cimentació.
EN 14991

• Biguetes.
EN 15037-1

• Revoltó de formigó.
EN 15037-2

• Revoltó d’argila cuita.
EN 15037-3 (Encara que no són de formigó, s’inclouen en aquest grup al tractar-se de revoltons).

• Revoltó de poliestirè expandit.
EN 15037-4 (Encara que no són de formigó, s’inclouen en aquest grup al tractar-se de revoltons).

• Elements per a ponts.
EN 15050

• Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta.
EN 1520

• Marcs.
EN 14844

• Elements per a murs.
EN 14992

• Elements de murs de contenció.
EN 15258

Volver