Marcatge CE de morters

Marcatge CE de morters

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE de morters, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Morters per a obra de paleta.
EN 998-2

• Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals.
EN 15368

 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna