MARCATGE CE DE MESCLES BITUMINOSES, REVESTIMENTS SUPERFICIALS, ABEURADES, EMULSIONS, BETUMS I LLIGANTS BITUMINOSOS – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

MARCATGE CE DE MESCLES BITUMINOSES, REVESTIMENTS SUPERFICIALS, ABEURADES, EMULSIONS, BETUMS I LLIGANTS BITUMINOSOS – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE de mescles bituminoses, revestiments superficials, abeurades, emulsions, betums i lligants bituminosos, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Revestiments superficials.
EN 12271

• Abeurades bituminoses.
EN 12273

• Betums i lligants bituminosos.
EN 12591

• Formigó bituminós.
EN 13108-1

• Formigó asfàltic per a capes fines.
EN 13108-2

• Mescles bituminoses tipus SA.
EN 13108-3

• Mescles bituminoses tancades tipus HRA.
EN 13108-4

• Mescles bituminoses tipus SMA.
EN 13108-5

• Màstic bituminós.
EN 13106-6

• Mescles bituminoses drenants.
EN 13108-7

• Emulsions bituminoses catiòniques.
EN 13808

• Betums durs per a pavimentació.
EN 13924

• Betums modificats amb polímers.
EN 14023

• Lligants bituminosos fluidificats i fluxats.
EN 15322

Back