MARCATGE CE D’ÀRIDS – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

MARCATGE CE D’ÀRIDS – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE d’àrids, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Àrids per a formigó.
EN 12620

• Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades.
EN 13043

• Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat.
EN 13055-1

• Àrids leugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes tractades i no tractades.
EN 13055-2

• Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics per al seu ús en capes estructurals de ferms.
EN 13242

• Àrids per a morters.
EN 13139

• Escolleres.
EN 13383

• Àrids per a balast.
EN 13450

Volver