MARCATGE CE D’ACERS, ELÈCTRODES, PERNS I ALUMINI – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

MARCATGE CE D’ACERS, ELÈCTRODES, PERNS I ALUMINI – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE d’acers, elèctrodes, perns i alumini, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Components estructurals d’acer i alumini.
EN 1090-1

• Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl.liques d’ús general.
EN 10025-1

• Xapes i bandes d’acer resistents a la corrossió per a ús en construcció.
EN 10088-4

• Barres, fil de màquina, filferro, perfils i productes brillants d’acers resistens a la corrosió per a usos en la construcció.
EN 10088-5

• Perfils buits per a construcció acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi.
EN 10210-1

• Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi.
EN 10219-1

• Acers moldejats per a usos estructurals.
EN 10340

• Acers per a tremp i revingut per al seu ús en la construcció.
EN 10343

• Consumibles per a soldadura. Metalls d’aportació i fundents per a la soldadura per fusió de materials metàl.lics.
EN 13479

• Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega.
EN 14399-1

• Connectors per a estructures de fusta.
EN 14545

• Unions cargolades estructurals sense precàrrega.
EN 15048-1

• Alumini i aleacions d’alumini. Productes estructurals per a la construcció
EN 15088

Volver