AUDITORIA OHSAS 18001 de la Gestió de la Seguretat i Salut en el treball

AUDITORIA OHSAS 18001 de la Gestió de la Seguretat i Salut en el treball

Què és?
La norma internacional OHSAS 18001 estableix un conjunt de requisits que permeten a una organització controlar els seus riscos laborals i millorar el seu rendiment en matèria de Seguretat i Salut.

A qui va dirigit?
El servei de certificació de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball  (auditoria OHSAS 18001) va dirigit a tot tipus d’empreses, ja siguin industrials o de serveis, públiques o privades, pimes, micro pimes o grans organitzacions, que disposin d’un sistema de gestió implantat i desitgin obtenir un certificat de compliment emès per una entitat independent i de reconegut prestigi. Les organitzacions estan cada vegada més interessades en assolir i demostrar un sòlid desenvolupament de la seguretat i salut en el treball, mitjançant el control dels seus riscos en relació amb la seva política i objectius. Es realitza en un context d’una legislació cada vegada més exigent, del desenvolupament de polítiques econòmiques i altres mesures per a fomentar les bones pràctiques, i d’una més gran preocupació de les parts interessades en aquesta matèria.

Beneficis de la certificació d’un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball (auditoria OHSAS 18001)
• Millora i fomenta la integració de la cultura preventiva.
• El compliment de la legislació en matèria de prevenció, integrant aquesta última en els processos de l’organització, comporta una reducció del costos i sancions administratives derivades del seu incompliment, a més d’una millora de la gestió interna de l’organització i de la comunicació entre empresa-treballador i empresa-administracions i parts interessades.
• La percepció d’un entorn més segur pels treballadors comporta una disminució de les malalties, baixes o absentisme laboral així com un augment de la productivitat, una reducció progressiva de la sinistralitat i una disminució de sancions i despeses innecessàries.
• Millora la imatge empresarial, proporcionant una major competitivitat i un millor posicionament en el mercat.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna