Auditoria de certificació Gestió de la innocuïtat dels aliments

Auditoria de certificació Gestió de la innocuïtat dels aliments

Què és?
El servei de certificació de sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments en base a la norma ISO 22000 és d’aplicació a tots els agents de la cadena alimentària que disposin d’un sistema de gestió implantat i desitgin obtenir un certificat de compliment, emès per una entitat independent i de reconegut prestigi.

A qui va dirigit?
El servei de certificació de sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments va dirigit a empreses de producció, processat i transformació de productes agroalimentaris en qualsevol de les seves fases; empreses de catering (companyies aèries, escoles, hospitals, hostaleria); comerços, magatzems i transportistes d’aliments; fabricants d’envasos, equips i altres útils d’ús alimentari; fabricants d’additius d’ús alimentari; fabricants de detergents per a la indústria alimentària; empreses fabricants de maquinària destinada a la indústria alimentària.

Beneficis de la certificació d’un sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments
• L’empresa demostra la seva capacitat per administrar una eina de prevenció de perills físics, químics i biològics en la manipulació d’aliments.
• S’incrementa la confiança dels clients i del mercat, perquè es demostra l’ús d’una eina de garantia d’higiene i innocuïtat en els processos d’obtenció, producció o maneig, o ambdós, d’aliments que apliquen les directrius internacionals del Codex Alimentarius.
• S’estenen les oportunitats d’exportació d’aliments a mercats on existeixen requisits legals per a la Innocuïtat Alimentària.
• Dóna una imatge de confiança al consumidor.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna