AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ EMAS

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ EMAS

Què és?
El sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) promou la millora del comportament ambiental de les organitzacions de tots els sectors.
A més de les avantatges que suposa la certificació d’un sistema de gestió ambiental, les empreses que s’adhereixin a l’EMAS obtindran una sèrie de beneficis tan a nivell extern com intern.

A qui va dirigit?
El reglament EMAS, a l’igual de la norma ISO 14001, proposa una sistemàtica eficaç per ajudar a les organitzacions a gestionar de manera contínua la seva labor ambiental. Tanmateix, a més d’incloure i exigir el compliment de tots i cada un dels requisits de la norma ISO 14001, EMAS conté requisits addicionals.
Un factor més rellevant que el distingeix és la Declaració Ambiental (document públic que, redactat de manera clara i concisa, ha d’incloure informació fiable i contrastada sobre el comportament ambiental de l’organització i el resultat de les seves accions, constituint un instrument de comunicació i transmissió d’informació ambiental).

Beneficis ambientals
• Millora de la gestió ambiental reduint els impactes ambientals.
• Estímul de la innovació ecològica en els processos de producció.

Beneficis d’imatge empresarial
• A l’existir un Registre públic de les empreses europees adherides que es gestiona a la Comissió Europea, proporciona un increment de les possibilitats de negoci en l’àmbit Comunitari.
• Més gran credibilitat i confiança enfront de les parts interessades, és a dir, Administracions Públiques, ciutadans, accionistes, empleats i altres clients.
• Beneficis econòmics.
• Beneficis econòmics a mig i llarg plaç, gràcies a l’optimització de la gestió dels aspectes ambientals.
• Promou la participació dels treballadors en la gestió ambiental de l’empresa, el que incentiva al personal i estimula el treball en equip.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna