24 març, 2021

A l’hora d’explicar què suposa la certificació de la ISO 9001 hem de fer referència a la relació d’aquest concepte amb la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGC) a l’empresa o l’excel·lència segons les expectatives de gestió, millora i gestió dindicadors de negoci de lorganització que la apliqui. De fet, la norma ISO 9001 no és més, en realitat, que un conjunt de pautes i estàndards a seguir que utilitzem per implantar un SGC seguint les guies de la International Standarization Organization (ISO), que estan recolzades d’un conjunt d’eines de gestió del risc, processos i indicadors de millora que l’empresa determina fins a quin nivell de profunditat els vol aplicar.

Les organitzacions que volen augmentar la seva eficàcia, enfocar la seva activitat cap a la millora contínua i garantir la satisfacció dels seus clients tenen en aquesta norma una de les eines fonamentals, i haurien d’implantar un SGC que compleixi els seus requisits. Les organitzacions que vulguin assolir estàndards d’excel·lència i resultats de Reporting poden seguir la mateixa metodologia aprofundint les anàlisis de riscos, processos i indicadors de gestió.

Vegem com.

La implantació d’un SGC o un model de gestió del negoci

A l’hora d’implantar sistemes de qualitat o model de gestió del negoci a empreses, el primer pas és dur a terme un diagnòstic inicial de la seva situació. Després, s’elaborarà la informació documentada necessària per a una implantació correcta del sistema esmentat en tota l’organització; això implica elaborar informació sobre l’operació, el control i el protocol, alhora que s’estableix una sèrie d’objectius i indicadors de mesurament per a cadascun.

Un cop haguem completat aquesta fase, haurem de posar en marxa l’aplicació del sistema. Una cosa que suposarà continuar amb l’operació habitual, però assegurant que es disposa dels elements de mesurament que garanteixin l’eficàcia i els resultats i complint amb les especificacions, els processos i els mètodes fixats.

Auditoria interna i auditoria externa

Per assegurar l’eficàcia, les empreses han de fer les auditories internes pròpies. Això suposa que un o més membres de l’organització, degudament qualificats, s’asseguren del compliment de tots els requisits definits per l’organització i que són la base del resultat i l’obtenció de la certificació corresponent. Cal comprovar que es disposa dels indicadors i registre del funcionament del sistema, se segueixen tots els processos i mètodes establerts a tots els nivells i es manté tota la informació documentada que garanteixi l’efectivitat i qualitat de les dades que ens marquen les tendències i estat del nostre sistema. A més, han d’identificar tots aquells incompliments, per poder aplicar accions que eliminin la causa de l’incompliment detectat. No obstant això, és l’entitat auditora externa que per mitjà de les seves auditories fa possible la certificació que un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001 ha estat implantat correctament i compleix les expectatives. Aquesta ha de ser portada a terme per part d’una empresa certificadora per mitjà dels seus auditors experts que no només comproven el compliment de requisits, nivell de qualitat i resultats obtinguts, sinó que aporten una valoració externa objectiva independent d’alt valor de millora per a l’organització. per assolir els seus resultats i expectatives des de lexperiència, la detecció de fortaleses i debilitats de les organitzacions.

La certificació i les seves implicacions

La certificació és el pas clau d’aquest procés, perquè obtenir-la vol dir que el sistema implantat funciona i està donant resultats. Sense oblidar l’evidència davant de tercers del nostre compromís amb la qualitat i la millora. Aquest procés no només és un certificat, sinó que comporta la redacció d’un informe d’auditoria, que determinarà la conformitat o no del sistema amb informació d’alt valor per a la direcció de l’organització que haurà d’integrar els reports interns de negoci.

Si aquest informe inclou algun incompliment, no s’han de preocupar, és normal i fins i tot positiu de cara a la millora, ja que l’entitat certificadora marcarà un termini perquè es proposin accions correctives que valorarà la seva eficàcia i efectivitat per al bé de la empresa. La certificació té una vigència de tres anys, amb auditories anuals de seguiment per part de l’entitat i després dels quals haurem de tornar a auditar completament per renovar el certificat; així és possible comprovar amb una freqüència adequada levolució, tendència i progrés del nostre sistema i resultats complint i seguint les orientacions i requisits de la norma ISO 9001.