Ajuda a domicili

Què és? És una norma que garantitza els requisits mínims que ha de complir una empresa o organització per realitzar la prestació de servei d’ajuda a domicili assegurant la qualitat d’aquest servei. A qui va dirigit? A totes aquelles empreses o organitzacions que Read More

Marcatge CE de morters

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE de morters, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables: • Morters per a obra de paleta. EN 998-2 • Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals. EN 15368

Seguretat en els aliments

Què és? L’HACCP és una eina per avaluar perills i establir sistemes de control centrats en la prevenció. Pot aplicar-se en tota la cadena alimentària, des del productor primari fins al consumidor final. A qui va dirigit? L’aplicació de l’HACCP augmenta la seguretat Read More

Petit comerç minorista

Què és? La certificació de qualitat de servei és aplicable a l’activitat de venda i serveis addicionals executats en un establiment comercial, amb independència de la naturalesa dels productes o serveis comercialitzats. A qui va dirigit? La certificació de qualitat de servei es Read More

EFQM committed to excellence

What is it? It is a way for self-evaluation and determination into the of continuous improvement processes on public and private business environment. To whom is this addressed? It is aimed to all those companies which trough the EFQM self-assessment pr etends for Read More

Model EFQM de qualitat i excel.lència

Què és? Es una via per l’autoavaluació i la determinació dels processos de millora contínua en entorns empresarials tant privats com públics. A qui va dirigit? A totes les empreses que a través de l’autoavaluació el model EFQM pretén una gestió més eficaç Read More

1 2 18 19 >